info@kasko-vs.cz · +420 571 477 507
Vstup pro partnery

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky firmy
KASKO-BLINDS a.s.
Verze: 2 / 2019 / CZ

 

Úvodní ustanovení:

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) vydává KASKO-BLINDS a.s. se sídlem Zbrojovácká 1487  Vsetín 755 01, (dále jen  firma KASKO), IČ: 07582366, DIČ: CZ 07582366 jako prodávající dále uvedených produktů pro stanovení předpokladů, podmínek a náležitostí k přípravě a realizaci svých obchodů.

2. Tyto Podmínky platí i v případě, že firma KASKO sjedná s jinou osobou zvláštní podmínky pro nekatalogové dodávky, a to podpůrně pro věci zvláštními podmínkami výslovně nedohodnuté. V případě odchylných písemných ujednání platí ujednání zvláštních podmínek.

I. Použité pojmy a termíny

1. Kupujícím je osoba, která v souladu s těmito Podmínkami vystaví firmě KASKO objednávku.

2. Plněním se rozumí zboží dodávané firmou KASKO v souladu s jejím předmětem podnikání.

3. Zbožím se rozumí výrobky, které jsou uvedeny dle nabídek názvem. Specifikace zboží se co do množství a druhu vždy uvádí na dále popsaných dokladech.

4. Nekatalogovým zbožím se rozumí zboží neuvedené v katalogu, které firma KASKO dodává podle zvláštních ustanovení těchto Podmínek.

5. Objednávka je jednostranný právní úkon kupujícího, učiněný vůči firmou KASKO s cílem koupit od ní konkrétní zboží.

6. Podstatnými náležitostmi objednávky jsou tyto údaje:

 1. jméno a příjmení u fyzických osob, či obchodní firma kupujícího,
 2. u fyzických osob bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště,u právnických osob sídlo kupujícího, 
 3. dodací a fakturační adresa, jsou-li odlišné od adres uvedených pod písm. b., 
 4. IČ a DIČ kupujícího, u fyzické osoby nepodnikatele datum narození 
 5. druh zboží a jeho množství, 
 6. výpis z obchodního rejstříku, popř. kopie živnostenského oprávnění, osvědčení o registraci plátce DPH v příloze objednávky, pokud již nebyly firmě KASKO předloženy dříve,
 7. označení zboží podle položek v katalogu firmy KASKO

  Doplňující údaje
 8. bankovní spojení a číslo účtu kupujícího,
 9. telefonní číslo kupujícího, faxové číslo, e-mail

Náležité objednávky jsou firmou KASKO zpracovávány po celý pracovní týden. Do 10:00 hodin každého pracovního dne vždy podle daného harmonogramu rozvozů. Objednávky přijaté po 10:00 hod. budou zpracovány a vystaveny k nejbližší expedici následujícího rozvozového dne dle harmonogramu rozvozů jednotlivých odběratelů a dle sortimentu.

Firma KASKO si vyhrazuje právo kdykoli prověřit oprávněnost objednávky zejména zpětným telefonickým ověřením totožnosti osoby nebo ověřením podpisu na faxové nebo jiné písemné objednávce s podpisovým vzorem doloženým kupujícím. V případě zjištění jakéhokoli nedostatku, zejména nesouladu údajů o osobách oprávněných objednávat zboží nebo nesouladu mezi podpisem na objednávce a podpisovým vzorem, je firma KASKO oprávněna plnění podle objednávky odmítnout.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Splněním firmou KASKO v souladu s objednávkou dochází k uzavření kupní smlouvy v plném rozsahu. V případě, že je objednávka vydána firmou KASKO jako formulář, ať již v písemné, elektronické, či jiné podobě, uskutečňuje kupující objednávání zboží zásadně na tomto formuláři, který je přístupný v systému on line pro všechny zaregistrované obchodní partnery a na webových stránkách.

7. Dodávkou či splněním firmou KASKO (dále jen „dodávka“) je okamžik předání zboží kupujícímu. Dílčí plnění je přípustné a kupující není oprávněn je odmítnout.

8. Reklamací se rozumí jednostranný právní úkon kupujícího směřující k uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží. Reklamace musí být učiněna v souladu s Reklamačním řádem firmy KASKO, který je nedílnou součástí těchto Podmínek.

9. Fakturou se rozumí dokument popsaný v ustanovení čl. IV Podmínek.

10. Termín splatnosti je den, který určila firma KASKO a ke kterému musí být kupní cena včetně DPH připsána na účet firmy KASKO nebo uhrazena firmě  KASKO v hotovosti.

11. Pokud není firmou KASKO vydán jednotlivému kupujícímu speciální ceník, rozumí se ceníkem oficiální přehled o cenách titulů v nabídce firmy KASKO, ve znění jeho doplňků (dále jen „Ceník“). Firma KASKO si vyhrazuje právo Ceník upravovat. Pro jednotlivé koupě je rozhodující cena zboží podle Ceníku platného v době vystavení objednávky. Platnost Ceníku nastává dnem jeho vydání v sídle firmy  KASKO, pokud není firmou KASKO  stanoveno něco jiného. 

12. Backorder je náhradní řešení pro případ, že firma KASKO nemá ve lhůtě požadované kupujícím k plnění potřebné množství objednaného zboží k dispozici. Znamená to, že firma KASKO po obdržení takové objednávky zařadí objednavatele jako čekatele na objednané zboží a vede jeho objednávku v evidenci. Termín dodání je individuálně sjednán s objednatelem.


II. Doba trvání rámcové kupní smlouvy

1. Taková smlouva se obvykle uzavírá s obchodními partnery - kupujícími, kteří opakovaně objednávají zboží od prodávajícího. Uzavírá se na dobu určitou do konce kalendářního roku, v němž byla podepsána. Pokud po uplynutí této doby není uzavřena smlouva nová, prodávající kupujícímu předem písemně neoznámí, že trvá na ukončení smlouvy a zároveň kupující pokračuje v odběru zboží, prodlužuje se doba trvání smlouvy automaticky vždy o jeden rok.


III. Dodací podmínky

1. Předmětem koupě je zboží dodávané firmou KASKO. Výběr zboží provede kupující objednávkou podle katalogu, nabídky nebo obdobného podkladu za tím účelem vydaného firmou KASKO. Firma KASKO se zavazuje poskytovat alespoň zveřejněním na své internetové stránce kupujícímu nové katalogy zboží.

2. Pokud není dohodnuto jinak, zboží se dodává pouze na základě objednávky kupujícího, ve lhůtě dle katalogu či individuální dohody s odběratelem . Objednávka se činí písemnou formou, faxem, formou přenosu dat po síti INTERNET. V případě objednávky jinou než písemnou formou si firma KASKO vyhrazuje právo neposkytnout plnění bez dodatečného potvrzení písemnou formou. Objednávku nekatalogového zboží je kupující povinen učinit vždy v písemné formě.

3. Firma KASKO je oprávněna odmítnout bez jakýchkoli postihů ze strany kupujícího plnění, pokud by se tím zavázala k plnění nemožnému, nevýhodnému nebo zjevně v rozporu s obvyklými pravidly. Dále tak může učinit vždy, pokud kupující nemá vyrovnány veškeré závazky vůči firmě KASKO splatné ke dni vystavení objednávky.

4. Zboží objednané s termínem dodání dle pravidelných přepravních / rozvozových / dní firmy je vždy zproštěno dopravného.  Dopravu zajišťuje firma KASKO. Převzetí zboží kupující potvrdí zaměstnanci firmy KASKO, případně pověřenému dopravci na jeho dodacím dokladu. Potvrzení musí obsahovat řádné označení kupujícího v souladu s podpisem z obchodního rejstříku nebo se živnostenským listem a uvedení jména a příjmení osoby, která převzetí potvrzuje. V případě, že se jedná o zboží zasílané spediční firmou, je zákazníkovi připočítána cena doběrečného ve výši 130,- Kč bez DPH. V případě, že objednatel požaduje dodat zboží mimo pravidelné rozvozové dny a to dopravou dodavatele či jiné spediční služby, bude mu tato služba účtována v plné výši a objednatel je povinen ji zaplatit. Kupující bere na vědomí, že přepravce není povinen ověřovat soulad údajů uvedených v potvrzení s údaji dle výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu. Kupující nese plnou odpovědnost za dodržení uvedeného postupu a správnost vyznačených údajů. Kupující rovněž plně odpovídá za to, zda zboží bylo převzato osobou oprávněnou k převzetí podle výše uvedených ustanovení. V případě, že později dojde k jakýmkoli pochybnostem o dodávce z důvodu nejasného nebo nepřesného označení kupujícího na dodacích dokladech, považuje se dodávka za řádně provedenou a kupujícím převzatou.

5. Pokud kupující nesdělí firmě KASKO jinou adresu k provedení dodávky, platí, že místem dodání je sídlo/ bydliště kupujícího. V případě uvedení více adres firma KASKO může splnit dodávku předáním na jakékoli z těchto adres, pokud není objednávkou kupujícího místo dodání přesně specifikováno. Totéž platí i v případě, že objednávkou sice místo specifikováno je, ovšem provedení dodávky na uvedenou adresu se ukázalo být nemožným nebo značně obtížným.

6. Kupující je povinen bezodkladně písemně informovat firmu KASKO o jakýchkoli změnách v osobách oprávněných k převzetí zboží a podpisu přepravních (dodacích) dokladů, stejně jako o změnách adres určených k provedení dodávky. Porušení této povinnosti nemůže být důvodem pro zpochybnění převzetí dodávky kupujícím a zprošťuje firmu KASKO  jakékoli odpovědnosti z prodlení nebo za škodu.

7. Dodacím dokladem podle předchozích ustanovení je zpravidla dodací list a faktura. Při fakturaci bude kopie potvrzeného dodacího listu připojena k faktuře.

IV. Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena je stanovena dodavatelem (prodávajícím) Ceníkem nebo individuálním stanovením cen pro jednotlivé odběratele a je vždy vyznačena pro příslušný druh zboží ve faktuře. Kupní cena zahrnuje veškeré výdaje firmy KASKO spojené s balením zboží, jeho označením, doložením všech příslušných dokladů, přepravních dokladů, cenu dopravy zboží na místo stanovené kupujícím jako místo dodání (není-li těmito Podmínkami stanoveno jinak), včetně ochrany zboží. Kupující je s Ceníkem seznámen.

2. Cena je splatná v den určený fakturou. Není-li fakturou tento den stanoven, nastává splatnost 14. dnem od data vystavení faktury.

3. Nárok na zaplacení kupní ceny vzniká prodávajícímu i v případě, kdy řádně zhotovené zboží nebo jeho část kupující nepřevzal.

4. V případě prvních třech objednávek u nového zákazníka je vždy faktura splatná ihned při odběru zboží, pokud není stanoveno jinak.

5. Faktura je platební doklad a daňový doklad, který obsahuje:

 1. datum vystavení a datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 2. datum splatnosti, 
 3. označení zboží, jeho množství a jednotkové ceny, zakázku 
 4. uvedení celkové ceny bez DPH, 
 5. DPH, 
 6. uvedení celkové částky k úhradě, 
 7. čísla dodacích listů, pokud byly vystaveny zvlášť, 
 8. zákaznické číslo, pokud je přiděleno, 
 9. číslo objednávky 
 10. identifikační údaje prodávajícího a kupujícího včetně DIČ

6. Octne-li se kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny jednotlivé dodávky, je společnost KASKO oprávněna na něm požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. V tomto případě zůstává zboží i nadále majetkem firmy KASKO až do úplného uhrazení faktur(y).Trvá-li prodlení kupujícího déle než 30 dnů, je firma KASKO oprávněna od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem jeho doručení kupujícímu. Za doručení se považuje rovněž okamžik převzetí faxové zprávy nebo elektronické pošty na zařízení kupujícího.Strany jsou v takovémto případě povinny si navzájem vrátit vše, co podle této smlouvy získaly. Vrácení zboží namísto úhrady je možné pouze na výzvu firmy KASKO nebo po dohodě s ní a děje se na vlastní náklad a nebezpečí kupujícího.

7. V případě další objednávky ze strany kupujícího, který je dle bodu 5. již v prodlení se zaplacením kupní ceny, bude plnění této objednávky odloženo do doby plného uhrazení kupní ceny, případně všech kupních cen.


V. Práva z odpovědnosti za vady, záruka

1. Práva a povinnosti stran při uplatňování práv kupujícího z odpovědnosti za vady jsou upravena Reklamačním řádem firmy KASKO, který je nedílnou součástí těchto Podmínek. Pro zveřejnění Reklamačního řádu nebo jeho změn platí stejné ustanovení o zveřejnění těchto Podmínek.

2. Pokud není Ceníkem stanoveno něco jiného, firmy KASKO poskytuje na veškeré zboží záruční dobu v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží. 


VI. Zvláštní ustanovení o nekatalogovém zboží a nekatalogových službách

1. Nekatalogové zboží se dodává výhradně na základě zvláštní písemné objednávky nebo kupní smlouvy.

2. Firma KASKO může zcela podle svého volného a výhradního uvážení vydat speciální ceník pro jednotlivé kupující nebo skupiny kupujících. Kritéria určení cen stanoví firma KASKO. Podmínkou platnosti speciálního ceníku je uzavření rámcové kupní smlouvy, jejíž přílohou a nedílnou částí se speciální ceník stane.


VII. Ostatní ustanovení

1. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny. Okamžikem převzetí zboží kupujícím přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

2. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem jejich podpisu osobou k tomu oprávněnou za firmu KASKO. V případě jejich zveřejnění na internetové stránce firmy KASKO nabývají účinnosti 2. dnem po zveřejnění. Novější Podmínky ruší Podmínky vydané dříve. Právní vztahy založené na základě Podmínek se posuzují vždy podle Podmínek platných v době vzniku právního vztahu.

3. Kupující byl seznámen a souhlasí s obsahem těchto Všeobecných obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí uzavíraných smluv.

4. Kupující dává souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., za účelem vedení evidence zakázky, vedení účetnictví, zabezpečení výroby, montáže, fakturace, reklamací, servisu a poskytnutí záruky či pozáručního servisu a to na dobu nezbytnou k řádnému zajištění těchto činností a povinností v souladu s právními předpisy České republiky. Zhotovitel se zavazuje k řádnému technickému a organizačnímu zabezpečení ochrany osobních údajů.

5. Kupující prohlašuje, že je bez omezení schopen plnit své splatné závazky, zejména že jeho majetek není v situaci, pro kterou zvláštní zákon stanoví povinnost podat návrh na prohlášení konkursu, není úpadcem nebo dlužníkem v řízení o konkursu a vyrovnání, nebyl na něj zamítnut návrh na prohlášení  konkursu pro nedostatek majetku nebo konkurs zrušen z téhož či jiného důvodu a rovněž že na jeho majetek není vedena exekuce nebo není nijak nuceně postižen nebo omezen výkonem rozhodnutí.

6. Kupující prohlašuje, že je způsobilý k právním úkonům a dále že osoby za něj v jeho zastoupení jednající jsou k tomu dle platných předpisů oprávněny.

7. Kupující nesmí bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího přenechat, převést či postoupit na žádnou třetí osobu jakoukoli svoji povinnost, nebo právo vyplývající ze smlouvy či její části.

8. Kupující odpovídá za škodu, kterou by způsobila případná nepravdivost či nepřesnost prohlášení  učiněných v tomto odstavci nebo porušení zde uvedených či jakýchkoli jiných povinností ze smlouvy.

KASKO novinky

Screenové rolety - stále více oblíbenější stínění

Screenové rolety - stále více oblíbenější stínění

Speciálně vyvinuté pro exteriérové stínění velkých prosklených ploch, pergol a zimních zahrad. Více
Využijte dotací na venkovní stínicí techniku

Využijte dotací na venkovní stínicí techniku

Využijte nových dotací na venkovní stínicí techniku: venkovní žaluzie, venkovní rolety, fasádní markýzy. Více
Otevřeli jsme pro Vás nový<br>showroom ve Vsetíně

Otevřeli jsme pro Vás nový
showroom ve Vsetíně

Přijďte s námi strávit den a poznat naši firmu od základu. Seznámíme Vás s našimi produkty. Nabízíme Vám technicko-obchodní školení v různých zaměřeních. Více
Antismogová nanovlákenná membrána RESPILON AIR®

Antismogová nanovlákenná membrána RESPILON AIR®

Nanovlákenná membrána do oken pro profily OE 32x11Lux a ISSO OE 34x9Lux přináší novou úroveň ochrany domova proti roztočům, pylům, smogu aj. Více
Přijměte pozvání do naší<br>nové vzorkovny v Praze

Přijměte pozvání do naší
nové vzorkovny v Praze

Rádi bychom Vás tímto pozvali do naší vzorkovny, kde můžete shlédnout vystavené vzorky exteriérové a interiérové stínící techniky, vzorníky látek aj. Více
Nové odstíny<br>dřevěných lamel

Nové odstíny
dřevěných lamel

Nově můžete vybírat z moderních barev dřevěných lamel kolekce CITY. Odstíny Ecru, Sand, Stone Grey, Light Grey a Anthracite. Nabízené šířky 25 i 50 mm. Více
Nový okenní síťový profil OE 32x11 Lux pro hliníková okna

Nový okenní síťový profil OE 32x11 Lux pro hliníková okna

Vážení obchodní partneři, rozšířili jsme pro Vás nabídku okenních pevných sítí o nový profil OE 32x11 Lux, který je vhodný pro uchycení na hliníková okna. Více
Rozšířená nabídka o nové<br>markýzy a látky

Rozšířená nabídka o nové
markýzy a látky

Zařadili jsme nový typ otevřené markýzy BRAMANTE, jedná se o ekonomickou variantu, která je vyráběna pouze ve dvou typizovaných rozměrech. Více

Staňte se naším partnerem

Hledáme nové prodejce a montážní
firmy po celé ČR a SR

Volejte na tel.571 477 507
nebo pište ma info@kasko-vs.cz

Výhody spolupráce

Nabízíte sortiment jako ten náš? Máte o naše výrobky zájem?
Chcete znát ceny? Kontaktujte nás

Zavřít

PRODEJ NEPŘERUŠEN
Naši zaměstnanci jsou připraveni odpovídat na vaše dotazy a vytvářet Vám ty nejvýhodnější nabídky na náš sortiment.