info@kasko-vs.cz · +420 571 477 507
Vstup pro partnery

Reklamační řád

Reklamační řád společnosti KASKO –BLINDS a.s

Úvodní ustanovení:

1. Prodávající je právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku  KASKO-BLINDS a.s. se sídlem Zbrojovácká 1487, Vsetín 755 01

2. Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží dle všeobecných obchodních podmínek společnosti.

3. Prodejce se zavazuje expedovat zboží tak, aby bylo zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží a předejít tak nebezpečí možného poškození zboží během přepravy.

4. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí, a to takovým způsobem, aby mohl zjistit při vynaložení veškeré odborné péče vady zboží.

5. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen o tomto vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti osoby, jež provedla dopravu do předávacího protokolu, popř. dodacího listu.

6. Kupující přebírá dodané zboží na základě dodacího listu. Převzetí zboží potvrdí na dodacím listě buď kupující nebo jím zmocněný zástupce či zaměstnanec oprávněný k takovému úkonu.Bez provedení zápisu dle bodu 5 jeho podepsáním pak souhlasí s tím, že zboží bylo dodáno bez zjevných vad, že obalový materiál nebyl mechanicky poškozen, a že zboží bylo dodáno v množství deklarovaném v dodacím listu. Veškeré tyto skutečnosti je třeba ověřit a písemně uplatnit při podpisu dodacího listu, kdy na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

7. Kupující je povinen oznámit prodejci písemně vady zboží a uplatnit konkrétní nárok z odpovědnosti za vady bez zbytečného odkladu poté,co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, jinak mu soud právo z vadného plnění nepřizná. U vady skryté platí totéž, nabyla-li oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do uplynutí záruční doby, jež začíná běžet od doby dodání zboží, popřípadě od dodání zboží do místa určení stanoveného ve smlouvě (objednávce).

8. Prodávající nemůže nést odpovědnost za případné mechanické vady zjištěné mimo místo určení dodávky stanovené ve smlouvě (objednávce), po zřejmé manipulaci popř. přepravě kupujícím, či třetích osob.

 

I. Záruční podmínky

1. V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci. Záruční doba počíná běžet ode dne prodeje – předání zboží, který je uveden na dodacím listu.

2. Délka záruční doby činí 24 měsíců, pokud není stanoveno jinak.

3. Záruka zaniká v následujících případech:

  1. Uplynutím záruční doby.
  2. Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou. 
  3. Nevhodným používáním a skladováním zboží. 
  4. Nedodržením pokynů stanovených výrobcem či dodavatelem. 
  5. Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží. 
  6. Zboží bylo poškozeno živly.
  7. Při porušení povinností kupujícího, jež vyplývají z kteréhokoliv z bodů 4 až 7 Úvodních ustanovení – mechanické a množstevní vady (nevýrobní vady).
  8. Pokud dojde k uplatňování reklamace dle bodu 8 Úvodních ustanovení – mechanické a množstevní vady (nevýrobní vady).

4.  V případě reklamace již namontované stínící techniky a ostatního sortimentu se záruka vztahuje pouze na ty závady, které jsou viditelné na vzdálenost 3/5 metrů int./ ext, a to za předpokladu, že stavba byla zhotovena podle montážních podmínek pro stínící a ostatní sortiment, platných v daný moment.

II. Vyřízení reklamace

1. Reklamace bude postoupena k vyřízení, pouze pokud bude podána písemnou formou, tedy řádným vyplněním reklamačního protokolu (který je nedílnou součástí Reklamačního řádu) a jeho doručením dodavateli faxem, poštou, osobně či e-mailem.

2. Společně s reklamačním protokolem je vždy nutné doložit doklady o prodeji zboží vystavené prodávajícím kupujícímu. Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamované zboží úplné, neporušené, čisté a zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží. Pokud tak neučiní, je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout.

3. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji na faktuře a skutečně dodaným zbožím, je kupující povinen podat do sedmi pracovních dnů písemnou zprávu o těchto vadách prodávajícímu. Při nedodržení této lhůty nebude reklamace uznána. V případě, že je tato reklamace uznána jako oprávněná, může kupující požadovat dodání prokazatelně chybějícího zboží - u množstevní vady nebo výměnu zboží jiného druhu za zboží kupujícím původně objednané - u vady druhové.

4. Pokud byla reklamace neoprávněná (dle bodu 4. a 5. Záručních podmínek), prodávající naúčtuje kupujícímu veškeré vzniklé náklady na lokalizaci, logistiku, dohledání potřebných údajů, testování apod. Kupující je povinen tyto náklady uhradit neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů od ukončení reklamačního řízení. Bez úhrady vzniklých nákladů nebude zboží, které je předmětem reklamace, vydáno kupujícímu.

5. Reklamovat zboží nelze z důvodu nepřesných údajů a fotografií uvedených na internetových stránkách prodávajícího.

6. V případě výměny zboží na základě oprávněné reklamace hradí prodávající výdaje za dopravu do své provozovny a rovněž i výdaje na dopravu nového zboží zpět kupujícímu.

7. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání užívání zboží určenému účelu, má kupující nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny, v případě, že tato vada výrazně ztěžuje možnost používání výrobku má nárok na výměnu zboží za zboží bezvadné, které svým stářím a opotřebením odpovídá věci reklamované.

8. V případě, že reklamující nesouhlasí s rozhodnutím odpovědného pracovníka, může se písemně obrátit na majitele firmy či zástupce prodávajícího.

9. Reklamující nemůže měnit uplatněné reklamační nároky, není-li dohodnuto jinak.

10. Prodávající je povinen oznámit výsledek reklamačního řízení reklamující straně za předpokladu splnění všech povinností vyplývajících z tohoto reklamačního řádu.

11. Oprávněnost každé reklamace a posouzení odstranitelnosti či neodstranitelnosti vady provede odborný odpovědný pracovník prodávajícího (obchodní zástupce) a své stanovisko sdělí kupujícímu nejpozději do „7“ pracovních dnů. V případě oprávněné reklamace je prodávající povinen vyřídit reklamaci ve lhůtě přiměřené povaze vady, nejpozději však “ 60“ pracovních  dnů od jejího řádného uplatnění, nedohodnou-li se obě strany písemně jinak.

12. V případě, kdy bude kupující požadovat dodání nového bezvadného zboží před vrácením reklamovaného nebo před ukončením reklamačního řízení, bude prodejce toto zboží účtovat. V případě kladného vyřízení reklamace bude následně vystaven dobropis.

13. Tento reklamační řád ruší předchozí reklamační řád a je platný od 1.1.2019

 

Ve Vsetíně  : 1.1.2019

 

Rudolf Navrátil
předseda správní rady

KASKO novinky

Screenové rolety - stále více oblíbenější stínění

Screenové rolety - stále více oblíbenější stínění

Speciálně vyvinuté pro exteriérové stínění velkých prosklených ploch, pergol a zimních zahrad. Více
Využijte dotací na venkovní stínicí techniku

Využijte dotací na venkovní stínicí techniku

Využijte nových dotací na venkovní stínicí techniku: venkovní žaluzie, venkovní rolety, fasádní markýzy. Více
Otevřeli jsme pro Vás nový<br>showroom ve Vsetíně

Otevřeli jsme pro Vás nový
showroom ve Vsetíně

Přijďte s námi strávit den a poznat naši firmu od základu. Seznámíme Vás s našimi produkty. Nabízíme Vám technicko-obchodní školení v různých zaměřeních. Více
Antismogová nanovlákenná membrána RESPILON AIR®

Antismogová nanovlákenná membrána RESPILON AIR®

Nanovlákenná membrána do oken pro profily OE 32x11Lux a ISSO OE 34x9Lux přináší novou úroveň ochrany domova proti roztočům, pylům, smogu aj. Více
Přijměte pozvání do naší<br>nové vzorkovny v Praze

Přijměte pozvání do naší
nové vzorkovny v Praze

Rádi bychom Vás tímto pozvali do naší vzorkovny, kde můžete shlédnout vystavené vzorky exteriérové a interiérové stínící techniky, vzorníky látek aj. Více
Nové odstíny<br>dřevěných lamel

Nové odstíny
dřevěných lamel

Nově můžete vybírat z moderních barev dřevěných lamel kolekce CITY. Odstíny Ecru, Sand, Stone Grey, Light Grey a Anthracite. Nabízené šířky 25 i 50 mm. Více
Nový okenní síťový profil OE 32x11 Lux pro hliníková okna

Nový okenní síťový profil OE 32x11 Lux pro hliníková okna

Vážení obchodní partneři, rozšířili jsme pro Vás nabídku okenních pevných sítí o nový profil OE 32x11 Lux, který je vhodný pro uchycení na hliníková okna. Více
Rozšířená nabídka o nové<br>markýzy a látky

Rozšířená nabídka o nové
markýzy a látky

Zařadili jsme nový typ otevřené markýzy BRAMANTE, jedná se o ekonomickou variantu, která je vyráběna pouze ve dvou typizovaných rozměrech. Více

Staňte se naším partnerem

Hledáme nové prodejce a montážní
firmy po celé ČR a SR

Volejte na tel.571 477 507
nebo pište ma info@kasko-vs.cz

Výhody spolupráce

Nabízíte sortiment jako ten náš? Máte o naše výrobky zájem?
Chcete znát ceny? Kontaktujte nás

Zavřít

PRODEJ NEPŘERUŠEN
Naši zaměstnanci jsou připraveni odpovídat na vaše dotazy a vytvářet Vám ty nejvýhodnější nabídky na náš sortiment.